Sunday, April 4, 2010

สยามมานุสติ


                                               เพลงสยามมานุสติ
key c 

หากสยามยังอยู่       ยั้ง ยืนยง      เราก็เหมือนอยู่คง ชีพด้วย
ม     ซลด่  ล ซม     ด่ทลซ ม       ด่ท        ล    ซ ม่    ด่ร่ด่ด่
หากสยามพินาศลง ไทยอยู่ ได้ฤา
ร่      ซ่ด่    ทด่     ร่    ล    ฟ   ม ร
เราก็เหมือนมอดม้วย หมด   สิ้น สกุลไทย
ฟ  ม    ฟ      ล     ด่      ด่       ร่ด่  ม่ร่    ด่
ใครรานใครลุก    ด้าว แดนไทย  ไทยรบจนสุดใจ ขาดดิ้น
 ม  ซลด่  ล ซม     ด่ท   ลซ   ม     ด่     ท  ล    ซ ม่    ด่ร่ด่ด่
เสียเลือดเนื้อหลั่งไหล ยอมสละสิ้นแล
ร่    ซ่        ด่   ทด่   ร่    ล    ฟฟ   ม ร
เสียชีพไปเสียสิ้น ชื่อก้องเกียรติงาม
ฟ    ม    ฟ ลด่ ด่    ร่   ร่     ท       ด่

1 comment:

  1. หามานาน พอดีี่ต้องเอาเพลงนี้ไปทำงานขอบคุุณคับ

    ReplyDelete