Sunday, January 31, 2010

ค้างคาวกินกล้วย

เพลงค้างคาวกินกล้วย เป็นเพลงที่มีจังหวะสนุกสนาน โนัตก็ไม่ยากควรลองฝึกกับเครื่องดนตรีที่เล่นง่ายๆ  อย่างเช่นขลุ่ยครับ หวังว่าเพื่อนๆคงจะเล่นได้  มีอยู่สามท่อนจ้า...เพลงค้างคาวกินกล้วย

ท่อน ๑

     | -
- | ซ ซ - มํ | - - ซํ มํ | - - รํ มํ | - - ซํ มํ | - - รํ มํ | ซํ มํ รํ ดํ | - รํ - มํ |

     | -
- | ซ ซ - มํ | - - ซํ มํ | - - รํ มํ | - - ซํ มํ | - - รํ มํ | ซํ มํ รํ ดํ | - รํ - ดํ |

ท่อน ๒

     | - - - - | -
รํ - รํ | - - มํ รํ | ดํ รํ - - | - มํ - รํ | - ดํ - | ล ซ ล ท | - ดํ - รํ |

     | - - - - | -
รํ - รํ | - - มํ รํ | ดํ รํ - - | - ดํ รํ มํ | ซํ มํ รํ ดํ | รํ มํ รํ ดํ | - - |

ท่อน ๓

     | - - - - | -
- | ซ ล ดํ ล | ซ ม - | - - | ซ ม - | ล ซ ม ซ | ล ดํ - |

     | - - - - | -
- | ซ ล ดํ ล | - | - - | ซ ม - | - มํ - รํ | ซํ มํ มํ มํ |

No comments:

Post a Comment